logo
Call +421 903 905 521

Vedenie a koučing

Vyučujúca: doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

Cieľom modulu je vysvetliť súvislosť medzi manažmentom, líderstvom a koučingom, ukázať cesty ako ľudí posilňovať (empower) pri dosahovaní cieľov, delegovať úlohy, vytvoriť kultúru osobnej zodpovednosti a iniciatívy. Manažment aj koučing využívajú vzťahy a dialóg na vytváranie možností rastu. Parciálnym cieľom modulu je priblížiť koučing ako jednu z efektívnych manažérskych metód dosahovania cieľov a  profesionálneho rozvoja ľudí i  jeho aplikácie na všetkých úrovniach riadenia.