logo
Call +421 903 905 521

Lektori programu Executive MBA

Doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA 

Doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu PU v Prešove. V roku 2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr. Základy koučovania v manažmente podniku, Organizačné správanie, Sociálna psychológia, a i. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov komunikačných zručností, riešenia konfliktov, stresu, zvládania záťažových situácii, asertivity. Realizuje koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací rozhovor“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Je poradcom fakultnej hodnotiacej komisie FHS UTB v Zlíne, členkou Medzinárodného vedeckého výboru pre vydávanie publikácií Hnutí R, členkou Slovenskej akadémie manažmentu, o.z., členkou redakčnej rady časopisu Editorial Board American International Journal of Contemporary Research. Má bohatú publikačnú činnosť zameranú na sociálne javy ako je sociálna a emocionálna inteligencia, ktorým sa venuje v kontexte manažérskej práce. Má 4 monografie, 5 vysokoškolských učebníc, karentovaný článok v Ekonomickom časopise a iné publikačné výstupy a ohlasy. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU v Prešove.

Ing. Jozef Boržík, MBA 

Ing. Jozef Boržík, MBA vyštudoval Elektrotechnickú fakultu TU v Košiciach. Následne sa venoval robotizovaným pracoviskám a automatizovaným systémom riadenia vo VUKOV Prešov a MVVZ ROBOT Prešov. Bol pri vzniku komerčného bankovníctva na Slovensku. Participoval na založení pobočky Istrobanky v Prešove, kde sa stal vedúcim oddelenia bankových obchodov. Absolvoval študijný pobyt vo First Maryland Bancorp Baltimore (USA). Vybudoval pobočku Ľudovej banky v Prešove, kde pôsobil ako riaditeľ a prokurista. Následne bol menovaný za riaditeľa Firemného centra Volksbank v Košiciach. Pracoval aj mimo Prešovský región ako riaditeľ Odboru aktívnych obchodov na ústredí Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v Bratislave.

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

PhDr. Renáta Cenková, PhD. je vedúcou Oddelenia masmediálnej komunikácie Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. Má trinásťročnú prax v slovenských rádiách, kde pracovala na rôznych pozíciách. Od roku 2010 pôsobí ako hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Odborne sa zaoberá analýzou komerčných médií, reklamou, politickým marketingom, otázkou nastoľovania tém v médiách a public relations.

JUDr. Igor Demčák

Vysokoškolské štúdium v odbore právo absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje od začiatku svojho pôsobenia v spoločnosti Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. v roku 2012. V súvislosti s príchodom GDPR poskytoval právne služby a prednášal pre viac ako 20 firiem. V súčasnosti sa ako advokát a partner v advokátskej kancelárii venuje okrem oblasti ochrany osobných údajov najmä obchodnému právu a právu duševného vlastníctva. Absolvoval akreditovaný vzdelávací program: Mediátor a podieľa sa na realizácii projektu na automatizáciu právnych dokumentov www.legito.sk.  

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA je odbornej verejnosti známa ako publicistka a organizátorka medzinárodných sociálno - vedeckých konferencií, ktoré reflektujú spoločensky naliehavé otázky dotýkajúce sa psychosociálnej a zdravotnej prosperity detí a dospelých. Štúdium psychológie ukončila v Košiciach, jednotlivým špecializáciám sa venovala prevažne v ČR. Pôsobí ako VŠ pedagóg na fakultách zdravotníctva a sociálnych vied u nás a v zahraničí, spolupracuje dlhodobo s inštitúciami v Škandinávii. V terénnej praxi sa významne zaslúžila o propagáciu psychohygieny a preventívnych programov zvlášť u exponovaných odborností a spoločensky forsírovaných profesií.

Ing. Peter Horanič

Ing. Peter Horanič je absolventom Technickej univerzity v Košiciach. Aktuálne pôsobí na pozícii projektového manažéra v automotive oblasti a zároveň ako lektor i konateľ spoločnosti Lector One s.r.o. Projektovému manažmentu sa venuje už viac ako 8 rokov. Základy získal v nadnárodnej IT korporácii pôsobiacej na východnom Slovensku. kde zároveň získal aj niekoľko certifikátov z  procesného manažmentu a databáz. Pôsobením v tejto korporácii získal aj zručnosti lektora pre začínajúcich IT administrátorov. S oblasťou dizajnového myslenia sa oboznámil ako lektor v spoločnosti Lector One s.r.o. Z tejto modernej oblasti vzniklo množstvo tréningových modulov, ktoré odučil v súkromnom aj verejnom segmente. Taktiež má skúsenosti s  participáciou na medzinárodnom projekte pre obchodnú komoru Clusters Meet Culture, kde bol ako lektor požiadaný na spoluprácu pri vytváraní biznis modelov pre kreatívne subjekty. Je držiteľom certifikátu akreditovaného lektora a absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia na TU Košice.

JUDr. Adriána Kmecová, MBA

JUDr. Adriána Kmecová, MBA je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvovala tak magisterské ako aj rigorózne štúdium. Následne absolvovala postgraduálne štúdium Executive Master od Business Administration pod záštitou Waršaw Management Univerzity. Má dvanásťročnú prax ako právnička v rámci justície, kde pracovala na obchodnom, civilnom, exekučnom oddelení a tiež na oddelení, ktoré sa zaoberá správnym súdnictvom. Má vykonanú odbornú justičnú skúšku. Aktuálne pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa zaoberá rôznymi právnymi problematikami z rôznych právnych odvetví.

JUDr. Miroslav Makara

JUDr. Miroslav Makara je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas svojej praxe pôsobil ako firemný právnik, má dlhoročné skúsenosti v bankovom sektore, kde pôsobil v manažmente ako vedúci odboru firemného bankovníctva a regionálny koordinátor filiálky work out. Bol konateľom obchodnej spoločnosti a v rámci externej pedagogickej činnosti prednášal na Bankovním institute vysoké školy, a.s. (BIVŠ).

Ing. Oľga Makarová, MBA 

Ing. Oľga Makarová, MBA  je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Dlhoročne pôsobí v bankovom sektore na manažérskych pozíciách v Národnej banke Slovenska a v slovenských komerčných bankách. V súčasnosti pôsobí ako regional development manager v Slovenskej sporiteľni a.s. Má dlhoročné skúsenosti s riadením ľudí a koučingom, retailovým a firemným financovaním, investovaním na finančných trhoch i negociačným procesom. Externe sa venuje lektorskej činnosti v moduloch bankovníctvo, risk manažment a koučing.

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Ing. Darina Matisková, PhD. pôsobí v súčasnosti ako vedecko-výskumný pracovník na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove, konkrétne na Katedre manažmentu výroby. Vykonáva aj funkciu tajomníčky vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť. Je členkou kolégia dekana. Je autorkou jednej vedeckej monografie vydanej v anglickom jazyku v zahraničí, troch monografií vydaných v slovenskom jazyku a niekoľkých vysokoškolských učebníc. Tiež je autorkou mnohých vedeckých a odborných článkov vydaných v slovenskom a anglickom jazyku. Vyučuje predmety Manažérske metódy v rozhodovacích procesoch, Finančný manažment, Ekonomické teórie, Obchodné právo, Podnikanie vo výrobe a Reinžiniering podniku. Je členkou vedeckej rady časopisu Manažment podnikov. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma aj v zahraničí. V roku 2011 a 2012 pôsobila súbežne aj ako vysokoškolský pedagóg na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, kde vyučovala predmety: Ekonomika podniku a Obchodné právo. V minulosti pôsobila v štátnej správe, kde nadobudla mnoho vedomosti a skúsenosti z oblasti legislatívy v podnikaní, obchodného práva, správneho konania. Tri roky pracovala na Krajskom úrade životného prostredia, kde nadobudla vedomosti a skúsenosti z oblasti environmentálneho manažérstva a ekológie. Má osobné skúsenosti z podnikateľskej činnosti, vedenia účtovníctva právnických osôb a pod.

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA 

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA  získal vzdelanie ekonomického inžiniera štúdiom na Fakulte podnikohospodářske Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Od roku 2007 pôsobí na Katedre ekonómie a ekonomiky na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte manažmentu PU v Prešove v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. V roku 2011 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému „Analýza logistických reťazcov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach SR so zameraním na eHealth“. Za vynikajúce študijné výsledky mu bola udelená Cena rektora PU. Je autorom a spoluautorom viac ako 25 štúdií publikovaných na domácich i zahraničných konferenciách a v odborných časopisoch. Je tiež spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných projektov. Vo svojej pedagogickej a výskumnej práci sa venuje ekonómii, manažmentu, podnikovej ekonomike a tiež logistike.

Ing. Annamária Petrušková, MBA

Ing. Annamária Petrušková, MBA vyštudovala Žilinskú univerzitu v Žiline, odbor krízový manažment. Pracovne začínala v advokátskej kancelárii a neskôr v renomovanej obchodnej spoločnosti zameranej na revitalizáciu upadajúcich firiem. Dlhoročnú prax v oblasti manažmentu a riadenia ľudí získavala v spoločnostiach zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou. V riadiacich funkciách viedla retailový obchod, manažovala gastronomickú prevádzku, ako aj projekty zamerané na renováciu a prenájmom nehnuteľností. Externe prednáša etiketu všedného dňa a obchodnú etiketu.

JUDr. Lukáš Polák

Vysokoškolské štúdium v odbore právo absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bezpečnosťou pri spracúvaní osobných údajov sa zaoberá od roku 2012. Vďaka znalosti právnych a procesných súvislostí zabezpečoval implementáciu GDPR vo viac ako 20 organizáciách. Na tému GDPR pravidelne organizuje prednášky a školenia. Ako advokát sa okrem bezpečnosti a ochrany osobných údajov venuje oblasti trestného práva so záľubou pre oblasť elektronických dôkazov v trestnom konaní a dodržiavaní zákonnosti pri zaisťovaní dát z mobilných zariadení, obsahu emailovej komunikácie a pod. 

Ing. Miroslav Vataščin, MBA 

Ing. Miroslav Vataščin, MBA  je absolventom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Počas svojej praxe pracoval na rôznych manažérskych a riadiacich pozíciách v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore. Má bohaté pracovné skúsenosti v slovenských a zahraničných spoločnostiach v multikultúrnom prostredí. Podieľal sa na príprave a implementácii viacerých projektov na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni z rôznych operačných programov Štrukturálnych fondov Európskej Únie a grantových schém (Phare, ESF, ERDF, Equal, Jean Monet, Interreg, HUSKUA, ENPI, International Visegrad Fund a iné). V roku 2006 absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na didaktiku odborných technických predmetov na PU v Prešove. V rámci externej lektorskej a pedagogickej činnosti pôsobil v rôznych typoch vzdelávacích inštitúcií. Je členom Odbornej skupiny Vzdelávanie Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku.

Mgr. Mária Virčíková, PhD.

Mgr. Mária Virčíková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Má niekoľko jazykových certifikátov, okrem iného: "TEFL - Teaching English as a Foreign Language" a "TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages" - TEFL Org UK, „Business Fundamentals: Effective Communication“ - The Open University UK, "IELTS" – British Council a i. Počas doktorandského štúdia i po jeho ukončení aktívne participovala na viacerých domácich i zahraničných vedeckých podujatiach (SR, ČR, Poľsko, Španielsko a i.) a absolvovala pobyt na zahraničnej univerzite v Akureyri, Island a na University of Reading, the United Kingdom. Aktuálne vedie „Tailor Made Language Training" so zameraním na General English Language v rámci medzinárodného projektu.