logo
Call +421 903 905 521

Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia 

Vyučujúca: Ing. Darina Matisková, PhD. MBA

V súčasnosti sú organizácie pod neustálym tlakom konkurenčného prostredia na zvyšovanie kvality produktov a poskytovaných služieb a súčasne aj na znižovanie cien. Skúsenosti poukazujú na to, že v každej organizácii je možné nájsť rezervy, ktoré je možné identifikovať vďaka vhodnému nastaveniu manažérskeho systému a priebežným monitorovaním relevantných ukazovateľov a ich trendov. Manažéri organizácií sú rovnako aj pod tlakom právnych požiadaviek, v neposlednom rade aj v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP, ktorých plnenie je často nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Cieľom modulu je oboznámiť frekventantov s komplexnosťou problematiky riadenia organizácie v oblasti zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia a BOZP. Problematika zahŕňa činnosti od plánovania manažérskeho systému, cez riadenie zdrojov, riadenie výroby resp. poskytovania služby, riadenie podporných procesov, riadenie externe zabezpečovaných procesov, monitorovanie produktov a procesov až po analýzy a realizáciu adekvátnych opatrení. Osvojenie si a uplatňovanie zásad manažérskych systémov v zmysle požiadaviek stanovených v medzinárodných normách je veľmi slušným základom pre úspešnosť organizácie v podnikateľskom prostredí, pre ochranu životného prostredia a zabezpečenie BOZP.