logo
Call +421 903 905 521

Projektový manažment 

Vyučujúci: Ing. Miroslav Vataščin, MBA 

Zaistenie prípravy, realizácie a priebežnej kontroly úspešného projektu sa rozumie taký sled činností,  ktorými sa v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi dosiahnu ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup riešenia problémov, keď sa veci a javy riešia vo vzájomných súvislostiach.

Cieľom a obsahom modulu je zoznámiť frekventantov so základnými finančnými a ekonomickými aspektmi projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami. Parciálny cieľ spočíva v poskytnutí výkladu základných pojmov z oblasti riadenia projektov, utriedenia a doplnenia poznatkov účastníkov.