logo
Call +421 903 905 521

Média a PR

Vyučujúca: PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

Modul poskytuje poslucháčom základnú teoretickú výbavu nevyhnutnú na analytický a kritický pohľad na masové média, ich postavenie a fungovanie v spoločnosti. Druhú líniu modulu tvoria vzťahy s verejnosťou Public relations, ktoré predstavujú plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je prinášať dobré vzťahy s dôležitými skupinami verejnosti. Podobne ako reklama aj PR využíva množstvo masovokomunikačných prostriedkov. Na rozdiel od nej sa však opiera o publicitu v podobe zväčša neplateného mediálneho priestoru. Budovanie dobrej povesti akejkoľvek organizácie je dlhodobý proces, ktorého súčasťou je široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, napr. správy, events, lobbing, sponzoring a pod.

Cieľom modulu je sprístupniť vznik, vývoj a súčasný stav médií. Oboznamuje frekventantov s typológiou médií, základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné k ich popisu, výkladu, pochopeniu a hodnoteniu postavenia. Približuje poznatky o komunikácii medzi organizáciou a jej kľúčovými cieľovými skupinami. Prináša informácie o komunikácii v krízovej situácii, o komunikačných kanáloch, nástrojoch a zdrojoch. Frekventanti budú mať možnosť vyskúšať si organizáciu tlačovej konferencie a simuláciu mediálnych výstupov.