logo
Call +421 903 905 521

Finančný manažment

Vyučujúca: Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Finančné plánovanie a riadenie v podnikoch je najdôležitejšou úlohou a poslaním finančného manažéra. Dobrý finančný manažér by mal vedieť v každej chvíli informovať o finančnej situácií podniku. Cieľom modulu „Finančný manažment“ je oboznámiť poslucháčov s dôležitosťou hospodárenia v malých a stredných podnikoch, obsahom a úlohami finančného manažmentu, naučiť poslucháčov pochopiť pôsobenie ekonomického prostredia na finančný manažment podniku, rozobrať finančnú analýzu vnútorných faktorov a finančné plánovanie podniku, oboznámiť poslucháčov s finančnými rizikami a ich zmierňovaním, pochopiť vzťah cash flow a tiež nástroje platobného styku a účtovných dokladov. Dôležitou súčasťou finančného manažmentu je úloha zisku a investovania, ale tiež získavania zdrojov financovania.